Καμία μείωση - αντίθετα αύξηση σε δαπάνες για Παιδεία και Υγεία