Παίδων Πεντέλης: Εκσυγχρονισμός χώρων χειρουργείων