Λάρισα: Να επισκευαστεί άμεσα ο μαγνητικός τομογράφος