Διευκρίνηση για τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια


Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2018

Α.Π: 9066

Στα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια αρκεί να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Σε συνεννόηση με τον συμβολαιογράφο μπορεί αντί της διεύθυνσης κατοικίας να αναγράφεται η διεύθυνση του Νοσοκομείου ή Κ.Υ που υπηρετεί ο/η γιατρός.