Έξυπνα κινητά: πολλές οι ευθύνες και τεράστια τα κέρδη για τις εταιρείες