Για το νόμο 4486/2017 άρθρο 35


Αθήνα 18 Ιουνίου 2018

Α.Π: 8892

Στον νόμο 4486/2017 άρθρο 35 αναφέρεται ότι σε περίπτωση παραίτησης νεοπροσληφθέντος γιατρού ΕΣΥ εντός 12 μηνών από το διορισμό του, δε γίνεται νέα προκήρυξη της θέσης, αλλά διορίζεται ο επόμενος στη σειρά της προηγηθείσας κρίσης. Ζητάμε να αυξηθεί το προβλεπόμενο διάστημα από 1 έτος σε 2 έτη, γιατί παρατηρούνται περιπτώσεις παραίτησης εντός 15 ή και 18 μηνών μετά το διορισμό οπότε η θέση παραμένει κενή και πρέπει να επαναπροκηρυχθεί. Θεωρούμε ότι η διατύπωση «σε διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους από το διορισμό» πρέπει να γίνει «σε διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών από το διορισμό».