Ενημέρωση Νομικών Συμβούλων για την απόφαση του ΣτΕ


ΠΡΟΣ: Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σχετικά με την υπ᾽ αριθ. 431/26-2-2018 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μισθολόγιο των Ιατρών Ε.Σ.Υ. και τις περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες.

Α]

Με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, εκδοθείσα με τη διαδικασία της πρότυπης ή «πιλοτικής» δίκης του ν. 3900/2010 επί προσφυγής που ασκήσαμε οι υπογράφοντες :

α) Κηρύχθηκε η αντισυνταγματικότητα των περικοπών του μισθολογίου των γιατρών Ε.Σ.Υ. που επιβλήθηκαν με το ν. 4093/2012. Μεταξύ άλλων, κρίθηκε ότι οι επιβληθείσες με το ν. 4093/2012, αναδρομικώς από 1-8-2012, νέες δραστικές μειώσεις στις αποδοχές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. παραβιάζουν το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος και την απορρέουσα από αυτό αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη.

Όπως ειδικώς επισημαίνεται στην απόφαση, ο νομοθέτης προχώρησε στις μισθολογικές περικοπές χωρίς να συνεκτιμήσει την εξέλιξη των οικονομικών εν γένει συνθηκών και του γενικού κόστους διαβίωσης, την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους του δημοσίου λειτουργήματος των ιατρών Ε.Σ.Υ., τις ειδικές συνθήκες ασκήσεως του εν λόγω λειτουργήματος, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ιατρικού επαγγέλματος όσον αφορά τον χρόνο απασχόλησης, την ένταση και την ποιότητα της εργασίας, τις ιδιαίτερες ευθύνες που απορρέουν από την άσκησή του, το καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τον μεγαλύτερο χρόνο γενικής εκπαίδευσης των ιατρών εν σχέσει προς άλλους επιστήμονες, την πολυετή μεταπανεπιστημιακή μετεκπαίδευσή τους για ειδίκευση αλλά και την ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση στην επιστήμη τους, καθώς και το γεγονός ότι, εν όψει των ανωτέρω, εισέρχονται στη δημόσια υπηρεσία σε μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με τους λοιπούς υπαλλήλους και λειτουργούς. Επιπλέον, ενώ θα έπρεπε, ο νομοθέτης δεν έλαβε υπόψη και τις δυσμενείς επιπτώσεις επί της λειτουργίας του Ε.Σ.Υ., της ποιότητας των παρεχόμενων από το Κράτος υπηρεσιών υγείας και του επιπέδου της ιατρικής στη χώρα, την ένεκα των περικοπών διαρροή έμπειρων επιστημόνων στο εξωτερικό, για την εκπαίδευση των οποίων διατέθηκαν σημαντικοί πόροι τόσο εξ ιδίων όσο και από το Κράτος.

Επίσης, δεν εξετάσθηκε αν οι αποδοχές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. παραμένουν και μετά τις νέες μειώσεις, επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και ανάλογες της αποστολής τους, χωρίς η πλημμέλεια αυτή να θεραπεύεται από την δυνατότητα συμμετοχής των ιατρών του Ε.Σ.Υ. στην ολοήμερη λειτουργία των μονάδων του Ε.Σ.Υ. και της λήψεως αμοιβής για τις διενεργούμενες πέραν του τακτικού ωραρίου πράξεις.

β) Έγινε δεκτή, συνεπεία της διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας, η προσφυγή ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» και ακυρώθηκαν οι προσβαλλόμενες μισθοδοτικές καταστάσεις τους. Επίσης, έγιναν δεκτές οι ασκηθείσες εκ μέρους της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και του Π.Ι.Σ. Παρεμβάσεις.

γ) Ωστόσο, αποφασίσθηκε από το Δικαστήριο, επικαλούμενο την οξυμμένη δημοσιονομική κρίση και την ταμειακή δυσχέρεια του ελληνικού Κράτους σε συνδυασμό με το μεγάλο πλήθος των ιατρών, χωρίς όμως να υπάρχει νομική βάση, ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των επίμαχων διατάξεων θα επέλθουν για όλους τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. μετά τη δημοσίευση της 431/26-2-2018 αποφάσεως και εφεξής.

Β]

Οι λοιπές προσφυγές, που ασκήσαμε και εκκρεμούν στα Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας, θα εκδικαστούν κατά προτεραιότητα και θα έχουν την ίδια θετική έκβαση, όπως η απόφαση της Ολομέλειας.

Γ]

Προς διασφάλιση και κατοχύρωση των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων όλων των γιατρών Ε.Σ.Υ. της χώρας, όπως αυτά ήδη διαγνώσθηκαν με την απόφαση της Ολομέλειας, προτείνουμε ως απαραίτητη ενέργεια την άσκηση ομαδικών προσφυγών/αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων.

Το ίδιο ισχύει και για τους ειδικευόμενους και επικουρικούς γιατρούς, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια.

Δ]

Ο συντονισμός της συλλογικής προσφυγής στη Δικαιοσύνη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας του όλου εγχειρήματος. Έτσι, δεν θα διακυβευθεί η πλήρης συμμόρφωση και άμεση εκτέλεση της δικαστικής αποφάσεως εκ μέρους της Διοίκησης.-

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2018

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των προσφευγόντων Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ

Παναγιώτης Στ. Ζαμπίτης