Νομικοί Σύμβουλοι ΟΕΝΓΕ: Δελτίο Τύπου για την απόφαση του ΣτΕ


ΠΡΟΣ: Όλα τα ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δηµοσιεύθηκε σήµερα η υπ᾽ αριθ. 431/26-2-2018 Απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδόθηκε µε τη διαδικασία της πρότυπης δίκης κατόπιν πράξεως της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010:

  • (και δη της προσβολής των άρθρων 2, 4, 5, 21, 22, 25 και 106 του Συντάγµατος) και της συµφωνίας µε το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύµφωνο του Ο.Η.Ε. για τα οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά δικαιώµατα, των διατάξεων του ν. 4093/2012 µε τις οποίες επήλθαν σηµαντικότατες περικοπές των αποδοχών των Ιατρών Ε.Σ.Υ.

  • η αντισυνταγµατικότητα των επίµαχων περικοπών του µισθολογίου των ιατρών Ε.Σ.Υ.

  • η από 13-11-2014 προσφυγή της «Ένωσης Νοσοκοµειακών Γιατρών Αθηνών - Πειραιώς» και λοιπών προσφευγόντων κατά των περικοπών του ν. 4093/2012 στο µισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και ακυρώνονται οι µισθοδοτικές καταστάσεις µε τις οποίες καταβλήθηκαν οι µειωµένες αποδοχές.

Πρόκειται για απόφαση «σταθµό», η οποία σε συνέχεια της υπ᾽ αριθ. 7412/2015 αποφάσεως της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αντίστοιχες περικοπές των συντάξεων, αποκαθιστά το µισθολόγιο των ιατρών Ε.Σ.Υ. των δηµοσίων νοσοκοµείων της χώρας.-

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των προσφευγόντων

Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ

Παναγιώτης Στ. Ζαµπίτης