Νοσοκομειακοί: Στάση εργασίας και ραντεβού στο Ελεγτικό Συνέδριο