Διαμαρτύρονται οι οικογένειες πρώην τροφίμων στο Θεραπ. Σκαραμαγκά