Με αυξημένα κέρδη οι εισηγμένοι όμιλοι ιδιωτικής υγείας