Δαπάνες Υγείας και Ποιότητα Υπηρεσιών - η σχέση είναι ανάλογη