Επιστολή: Οι μεταμοσχέυσεις έχουν χαμηλό κόστος στην Ελλάδα