ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: Εκσυγχρονισμός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού