top of page

Σχετικά με τις μετακινήσεις ιατρών ΕΣΥ σε "μονάδες" αντιμετώπισης Covid - 19

1. Ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην ειδικότητά του. Επιλέγεται και διορίζεται σε ιατρικό τμήμα νοσοκομείου ΕΣΥ, που αντιστοιχεί στην ειδικότητά του.


2. Οι αρμοδιότητες του Διοικητή Νοσοκομείου ΕΣΥ προβλέπονται από την παρ. 8 του αρθρ. 7 του Ν. 3329/2005. Και η απλή ανάγνωσή της αρκεί για να διαπιστωθεί ότι ο Διοικητής δεν έχε αρμοδιότητα να μετακινεί ιατρό ΕΣΥ σε ιατρικό τμήμα άλλο από εκείνο της ειδικότητάς του. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να τον μετακινεί σε ανύπαρκτο τμήμα, σε τμήμα, δηλαδή, που δεν προβλέπεται από τον οργανισμό του νοσοκομείου.


3.1. Το άρθρο δεύτερο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020, και τροποποιήθηκε με το αρθρ. 80 του Ν. 4745/2020 ορίζει:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την 28η.2.2021, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες ακόμη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό και όσους υπηρετούν με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.O.X.) στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας από νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή υγειονομικούς φορείς, φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιότητάς του σε νοσοκομεία (Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., στρατιωτικά, πανεπιστημιακά), ισχυρά πληττόμενων περιοχών από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 και χώρους, που έχουν συμβατικά ή αναγκαστικά διατεθεί προς το Δημόσιο για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

2. Στο μετακινούμενο προσωπικό της παρ. 1 εμπίπτουν και ειδικευόμενοι ιατροί. Ο χρόνος της υπηρεσίας τους κατά τη μετακίνησή τους λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσης στην ειδικότητά τους και δεν υπερβαίνει το τρίμηνο.

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την 28η.2.2021 σε κάθε υγειονομική περιφέρεια συστήνονται με εντολή του Διοικητή τριμελείς υγειονομικές επιτροπές αποτελούμενες από ιατρούς, με αποκλειστικό έργο την εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών άρνη- 11192 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 214/06.11.2020 σης μετακίνησης ή λήψης άδειας για λόγους υγείας του μετακινούμενου προσωπικού της παρ. 1. Απαραίτητος όρος για τη λήψη της άδειας για λόγους υγείας και την αιτιολογημένη άρνηση της μετακίνησης του προσωπικού της παρ. 1 είναι η θετική κρίση της υγειονομικής επιτροπής ως προς τη βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων υγείας. Άρνηση του προσωπικού να μετακινηθεί ή να εκτελέσει υπηρεσία, παρά την αντίθετη κρίση της υγειονομικής επιτροπής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).


4. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες ακόμη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωπικό του ΕΚΑΒ σε ισχυρά πληττόμενες περιοχές από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Μη συμμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007.


5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την 28η.2.2021, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Η ανάθεση των καθηκόντων του προσωπικού αυτού μπορεί να αφορά σε ιατρικά, νοσηλευτικά, ή βοηθητικά καθήκοντα διαφορετικά της ειδίκευσής του λόγω έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης συνδρομής στη δημόσια υγεία από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.


6. Στο προσωπικό των παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ένταξης του προσωπικού της παρ. 5 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζονται ο τρόπος αποζημίωσης, το διάστημα απασχόλησης και κάθε άλλη αναγκαία


3.2. Από τη διάταξη, που προεκτέθηκε, προκύπτουν τα εξής:

α. Με την παράγραφο 1: ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας μπορεί να μετακινεί ιατρικό, νοσηλευτικό κλπ προσωπικό από νοσοκομεία και Κ.Υ. σε νοσοκομεία ισχυρά πληττομένων περιοχών από την έξαρση του κορονοϊού Covid-19.

β. Με την παράγραφο 2: στο μετακινούμενο προσωπικό της παραγράφου 1 εμπίπτουν και οι ειδικευόμενοι.

γ. Με την παράγραφο 3: συστήνονται με εντολή του διοικητή τριμελείς υγειονομικές επιτροπές από ιατρούς με αποκλειστικό έργο την εξέταση δικαιολογητικών που δικαιολογούν άρνηση ή λήψη αδείας για λόγους υγείας του προσωπικού της παραγράφου 1 που μετακινείται.

δ. Με την παράγραφο 4: ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ μπορεί να μετακινεί προσωπικό του ΕΚΑΒ σε ισχυρά πληττόμενες περιοχές από τη διάδοση του κορονοϊού Covid-19.

ε. Με την παράγραφο 5: εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού Covid-19 μέχρι και 28.02.2021 ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας μπορεί να εντάσσει στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων του ΕΣΥ εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό κλπ προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα. Η ανάθεση των καθηκόντων στο προσωπικό αυτό μπορεί να αφορά σε ιατρικά, νοσηλευτικά έργα διαφορετικά της ειδικότητάς του.

Επισήμανση: Η αρμοδιότητα, που δόθηκε στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, να μετακινεί ιατρούς κλπ δεν προσδιορίζει κι’ έτσι δεν διευκρινίζει την ειδικότητα των μετακινούμενων ιατρών. Συνάγεται – προκύπτει αυτή από το σκοπό της μετακίνησης. Ο σκοπός είναι να περιοριστεί – μηδενιστεί ο κίνδυνος διασποράς και η ανταπόκριση των νοσοκομείων πληττομένων περιοχών από την έξαρση του Covid – 19. Αυτό, όμως, μπορεί να επιτευχθεί όχι με την μετακίνηση ιατρού άσχετης με τον Covid – 19 ειδικότητας. Η ειδικότητά του θα πρέπει ουσιαστικά να ανταποκρίνεται στην αντιμετώπισή του (του Covid – 19). Επιβεβαιώνεται αυτό και από την δυνατότητα μετακίνησης ειδικευομένων ιατρών, για τους οποίους ο χρόνος απομάκρυνσης τους από το οικείο τμήμα, που υπηρετούν, «λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσης στην ειδικότητά τους». Ποιας, όμως, εκπαίδευσης; Ασφαλώς εκείνης που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την απόκτηση της ειδικότητας που επέλεξε. Επιβεβαιώνεται, επίσης, και από την παράλειψη ως προς τους ιατρούς ΕΣΥ, που ορίζεται για τους ιατρούς εθελοντές ή συμβατικά ή αναγκαστικά προσλαμβανομένους, στους οποίους μπορούν να ανατίθενται καθήκοντα διαφορετικά της ειδικότητάς τους.


4. Ο Διοικητής της ΥΠε, κατ’ αρθρ. 3 του Ν. 3329/2005, έχει την αρμοδιότητα να μετακινεί ιατρό ΕΣΥ από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται στο πλαίσιο μετακίνησης του ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας σε ιατρικό τμήμα νοσοκομείου αντίστοιχου με την ειδικότητά του. Ιατρός γενικών καθηκόντων δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.


5. Το άρθρο. 9 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ορίζει ότι ο ιατρός, γενικά, δεν μπορεί ν’ αρνείται την προσφορά των υπηρεσιών του, εκείνων, δηλαδή, που αντιστοιχούν στην ειδικότητά του. Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου επιβάλλει στον ιατρό την παροχή των υπηρεσιών του για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, ανεξάρτητα από την ειδικότητά του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μέχρι την παραπομπή του ασθενούς σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας ή τη μεταφορά του σε κατάλληλη μονάδα παροχής υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης. Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το ζήτημα ιατρικής συνδρομής σε ασθενή μέχρι την παραπομπή του σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας, μεταφοράς του σε νοσοκομείο ή από νοσοκομείο σε άλλο, που έχει κατάλληλη μονάδα. Η παρ. 5, τέλος, επιβάλλει στον ιατρό σε κάθε περίπτωση «επέλευσης έκτακτης ανάγκης ή μαζικής καταστροφής, ανεξαρτήτως της ένταξής του σε σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών να προσφέρει τις υπηρεσίες του έστω και χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση». Ποιες, βέβαια, υπηρεσίες; Της ειδικότητάς του ασφαλώς ή εκείνων που επιβάλλονται από την παρ. 3.


6. Η περιπέτεια του Covid – 19, σε δύο μήνες περίπου, θα συμπληρώσει διάρκεια δέκα μηνών. Αποκλείεται, επομένως, να ενταχθεί στην κατηγορία των επειγόντων περιστατικών, ούτε στην κατηγορία έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής. Δεν εκδόθηκε απόφαση κήρυξης της χώρας ή περιοχές της σε κατάσταση ανάγκης. Τα περιοριστικά μέτρα δεν υποκαθιστούν την απόφαση κήρυξης της χώρας σε κατάσταση ανάγκης.


7. Με βάση όλα τα πιο πάνω, αυστηρά νομικά, τα πράγματα κωδικοποιούνται ως εξής:

α. Ο νομοθέτης οριοθέτησε τις περιπτώσεις μετακίνησης ιατρών από νοσοκομεία μη πληττομένων περιοχών σε νοσοκομείο πληττομένων. Την αρμοδιότητα αυτή την ανέθεσε σε κεντρικό όργανο, τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας. Και τούτο διότι μόνο κεντρικά μπορεί να εκτιμηθεί ποιες περιοχές ισχυρά πλήττονται και ποιες όχι από τον Covid – 19.

β. Η ενίσχυση νοσοκομείων ισχυρά πληττομένων περιοχών επιτυγχάνεται μόνον με την αντιστοίχιση της μετακίνησης στην ανάγκη. Επιβάλλει, επομένως, αυτή, για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η ισχυρά πληττόμενη περιοχή από τον Covid - 19, την μετακίνηση ιατρών ειδικοτήτων κατάλληλων για την αντιμετώπιση των περιστατικών Covid – 19.

γ. Ούτε οι διοικητές ΥΠε, ούτε οι Διοικητές Νοσοκομείων ΕΣΥ νομιμοποιούνται να μετακινούν ιατρούς σε τμήματα που δεν αντιστοιχούν με την ειδικότητά τους. Το όποιο «εντέλεσθαι» αντίκειται στο νόμο και υποχρεώνει τον ιατρό να το αποκρούσει.

δ. Επίκληση του αρθρ. 9 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, κι’ αν γίνει, αποκρούεται από τις ίδιες τις διατάξεις του. Η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή μαζικών καταστροφών θα επέβαλε την επίταξη ιατρών ιδιωτών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και προπαντός κλινικών. Η ηγεσία, επομένως, του Υπουργείο Υγείας δεν θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης.


Αθήνα, 14.12.2020

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


Comments


bottom of page