Σοβαρά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Παμμακάριστος