Να μην υποτάσσεται η επιστημονική αλήθεια σε προσωπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις