Καταργούνται τα ΤΕΠ ως αυτοτελή τμήματα νοσοκομείων