top of page

Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Θέμα: Το με α.π. 23277/20.10.2023 έγγραφό σας.


Α) 1. Λάβαμε γνώση του εγγράφου σας, το θέμα του οποίου είναι «Ημερήσια κίνηση την 23.10.2023». Απευθύνεται στο Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης και κοινοποιείται στο μέλος μας Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Διευθύντρια Παθολογίας. Με το έγγραφό σας γίνεται επίκληση του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007, όπως ισχύει, και της με α.π. «64320/13.10.2023 απόφασης του Διοικητή της 6ης ΥΠε», με κατάληξη «να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία της παθολογικής κλινικής του Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης μετακινείται η ιατρός (…) για την πραγματοποίηση εφημερίας στις 23.10.2023, από το μεσημέρι (14:00) και μετά».


2. Είναι αλήθεια ότι αυτό γίνεται εδώ και καιρό και υλοποιείται εξαιτίας του φιλότιμου των ιατρών και των υποσχέσεων ότι θα λυθεί το πρόβλημα με προσλήψεις. Προσλήψεις ιατρών, όμως, δε γίνονται. Τα πράγματα χειροτερεύουν με την εξάντληση των ιατρών και με συνειδητοποίηση ότι καθίστανται θύματα με εκμετάλλευση της ευσυνειδησίας και του φιλότιμου τους. Συνειδητοποιούμε, πλέον, ότι η καθ’ όλα αρνητικότατη κατάσταση, η οποία συνεχώς χειροτερεύει, βλάπτει πολλαπλά τη λειτουργία των νοσοκομείων, αφού αποδυναμώνεται το αποδυναμωμένο για να «δυναμώσει» το άλλο. Βλάπτει, σε τελευταία ανάλυση, τους ασθενείς, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν ασφαλή περίθαλψη και όχι εμβαλωματική. Αντικειμενικά, εξυπηρετείται η πολιτική υποβάθμισης, αν όχι διάλυσης, των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ και προκαλεί την πρόωρη έξοδο των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ από τα νοσοκομεία, την φυγή τους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα η χώρα μας, που είχε πλειονότητα ιατρών να έχει καταστεί ελλειμματική.


Β) Η Ένωσή μας δεν δύναται να σιωπά στην αρνητικότατη κατάσταση, που βιώνουν όλοι οι ιατροί. Υποχρεώνεται από τους σκοπούς, για τους οποίους ιδρύθηκε, να πάρει θέση. Την εξωτερικεύει και με το έγγραφο τούτο, με το οποίο καταδεικνύεται το παράνομο που επιδιώκεται να καταστεί καθεστώς. Συγκεκριμένα:


1. Το με α.π. 64320/13.10.2023 έγγραφο του Διοικητή της 6ης ΥΠε έχει ως θέμα «Σχετικά με κάλυψη επιτακτικών αναγκών παθολογικής κλινικής του Γ.Ν. Λακωνίας». Το έγγραφο αυτό φαίνεται, σύμφωνα με το προοίμιό του, να έχει εκδοθεί ως απάντηση στο με α.π. 9979/12.10.2023 έγγραφο του Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης και στο με α.π. εισ. 64084/12.10.2023 ηλεκτρονικό μήνυμά του. Ο Διοικητής, έτσι, της 6ης ΥΠε καταχώρησε στο έγγραφό του τα εξής: Για «να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία της παθολογικής κλινικής του Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης, καθώς και των έκτακτων αναγκών, που προέκυψαν, εντέλλονται οι Διοικητές του Γ.Π.Ν. Τρίπολης (…) και του Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας, όπως εκ περιτροπής συμπληρώνουν στο εξής το εφημεριακό πρόβλημα της παθολογικής κλινικής της Ν.Μ. Σπάρτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 (…). Παρακαλούμε, όπως το πρόγραμμα, που θα συντάξετε, να κοινοποιηθεί στην 6η ΥΠε». Οι παρατηρήσεις μας στο έγγραφο αυτό είναι τούτες:


α) Δεν πρόκειται για απόφαση – δεν περιέχει απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠε. Είναι απλό έγγραφο, χωρίς νομική αξία, αφού δεν προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005, που ορίζει τις αρμοδιότητές του.


β) Γίνεται λόγος για «έκτακτες ανάγκες, που προέκυψαν» χωρίς αναφορά στοιχείων, που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό.


γ) Δικαίωμα να εντέλει Διοικητές νοσοκομείων να μετακινούν ιατρούς του νοσοκομείου τους σε άλλο νοσοκομείο δεν έχει και, βέβαια, δε νομιμοποιούνται οι αποδέκτες να εκτελέσουν το «εντέλλονται».


δ) Η αποδυνάμωση των νοσοκομείων ακόμα περισσότερο, για να ενισχυθούν άλλα νοσοκομεία, δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των Διοικητών των νοσοκομείων.


ε) Ο αποδέκτης της παρανομίας οφείλει να μην καταστεί συνεργός.


2. Υπάρχει, πράγματι, το άρθρο 24 του Ν. 3599/2007, όπως ισχύει, που ορίζει ότι ο Διοικητής ΥΠε μπορεί με απόφασή του να μετακινεί ιατρικό προσωπικό της Περιφέρειάς του «για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες μέσα στο ίδιο έτος». Τέτοια απόφαση δεν έχει εκδοθεί – το με α.π. 64320/13.10.2023 έγγραφο του Διοικητή δεν είναι απόφαση. Κατά συνέπεια, οι αποδέκτες του δε νομιμοποιούνται να μετακινήσουν ιατρούς από το νοσοκομείο τους, σε άλλο και οι ιατροί, που μετακινούνται, οφείλουν να αρνηθούν να ολοκληρώσουν την παρανομία. Η οδηγία της Ένωσης μας στους ιατρούς μέλη της είναι να μην παρανομήσουν.


Γ) 1. Οφείλουμε, για το ζήτημα των μετακινήσεων, να εξωτερικεύσουμε τη θέση μας, την καθ’ όλα νόμιμη θέση μας. Το πράττουμε, επειδή εκτιμάμε ότι ο Διοικητής 6ης ΥΠε θα εγκαταλείψει το «εντέλλονται» και θα εκδώσει απόφαση μετακίνησης ιατρών. Η μετακίνηση, έτσι, θέτει επιτακτικά το ζήτημα του συνολικού χρόνου εργασίας, πέρα από την επιταγή του άρθρου 17, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να είναι η απόφαση μετακίνησης αιτιολογημένη. Δεν είναι αιτιολογία η λεκτική επίκληση αναγκών, ούτε, βέβαια, η εκ περιτροπής συμπλήρωση του εφημεριακού προγράμματος τμημάτων νοσοκομείων μετακίνηση ιατρών από άλλα νοσοκομεία.


2.1. Το ζήτημα του χρόνου εργασίας των ιατρών κλάδου ρυθμίζεται, πλέον, αποκλειστικά από το Ν. 4498/2017. Συγκεκριμένα:


α) Το άρθρο 2:


Στην έννοια του νόμου:


α) Η «εβδομάδα» σημαίνει τη χρονική περίοδο επτά (7) ημερών με έναρξη την 00.01 ώρα της Δευτέρας και λήξη την 24:00 της επόμενης Κυριακής. β) «Εφημερία» είναι η πέραν του τακτικού ωραρίου χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στην ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας. Ως ενεργή εφημερία λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας και παρέχει ή είναι διαθέσιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του, εφόσον παραστεί ανάγκη. Ως εφημερία ετοιμότητας λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας και είναι έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του εφόσον κληθεί. Μικτή εφημερία είναι η εφημερία που αποτελείται από ενεργή εφημερία και εφημερία ετοιμότητας. γ)«Περίοδος ανάπαυσης» είναι κάθε περίοδος που δεν αποτελεί χρόνο εργασίας. δ)«Νυχτερινή περίοδος» είναι κάθε περίοδος οκτώ (8) ωρών, μεταξύ 22:00 και 6:00. ε) Ως «Χρόνος εργασίας», για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, λογίζεται, εκτός του τακτικού ωραρίου, και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εφημερεύων ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του.


β) Το άρθρο 3:


1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.


3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.


4. α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.


Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του 48ωρου γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες των νοσοκομείων ή μονάδων Π.Φ.Υ., εφόσον: αα) ο ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής και ββ) ο ιατρός δεν υφίσταται καμία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή. Η συναίνεση του ιατρού είναι ειδική, δίδεται εγγράφως, φέρει ακριβή ημερομηνία και υπογραφή, φυλάσσεται στο φάκελό του και μπορεί να ανακαλείται ελεύθερα. (…) γ) Για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ (…) και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτουμένων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ, η δυνατότητα υπέρβασης του 48ώρου υφίσταται έως τις 30.09.2023.


γ) Το άρθρο 4:


1. Η συμμετοχή όλων των ιατρών και οδοντιάτρων στο πρόγραμμα εφημεριών είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από βαθμό ή βαθμίδα, και μπορεί να λάβει τη μορφή της ενεργής εφημερίας, της εφημερίας ετοιμότητας και της μικτής εφημερίας, λογίζεται δε ως απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και αμείβεται. Ομοίως, επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών των φαρμακοποιών, χημικών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φυσικών νοσοκομείων - ακτινοφυσικών, ψυχολόγων που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.


4. Όλα τα τμήματα ή κλινικές των νοσοκομείων εφημερεύουν καθημερινά και καταρτίζουν μηνιαία προγράμματα εφημερίας.


5. Οι ώρες εφημερίας διακρίνονται σε ώρες καθημερινές, καθημερινές νυκτερινές, καθημερινές νυκτερινές προς αργία, Σαββάτου, Σαββάτου νυκτερινές, Κυριακής ή αργίας, Κυριακής ή αργίας νυκτερινές.


δ) Το άρθρο 5:


1.α) Καθιερώνεται, κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Ως δώδεκα (12) ώρες συνεχούς εργασίας νοούνται: αα) οι επτά (7) ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου ακολουθούμενες από πέντε (5) ώρες ενεργής εφημερίας, αβ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθημερινές κατά τις νυχτερινές ώρες με παρουσία στο χώρο εργασίας, αγ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης κατά το Σάββατο, Κυριακή ή αργία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Η συνεχής ή διακεκομμένη απασχόληση εντός του χώρου εργασίας και μετά από κλήση κατά τις εφημερίες ετοιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το μέγιστο όριο των δώδεκα (12) ωρών.


β) Η ημερήσια ανάπαυση των ιατρών είναι υποχρεωτική και διάρκειας δώδεκα (12) συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο. Η εβδομαδιαία ανάπαυση των ιατρών είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες. Το διάλειμμα πέραν των έξι (6) ωρών εργασίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά.


2. Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 για λόγους λειτουργίας της υπηρεσίας και συνέχειας της φροντίδας υγείας. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος ημερήσιας ανάπαυσης, παρέχεται αμέσως μετά ισοδύναμη συνεχής περίοδος ημερήσιας αντισταθμιστικής ανάπαυσης έως δώδεκα (12) ώρες. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος εβδομαδιαίας ανάπαυσης, χορηγείται αντισταθμιστική καθημερινή ημέρα ανάπαυσης μέσα στις δύο (2) επόμενες εβδομάδες για κάθε ενεργή εφημερία Σαββάτου ή Κυριακής ή αργίας.


2.2. Συνάγεται από τις διατάξεις, που αναφέρθηκαν:


α. Οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ, όλοι οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ, έχουν τακτικό, πρωινό συνεχές ωράριο επτά (7) ωρών, πενθήμερο – Δευτέρα έως και Παρασκευή.


β. Ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας είναι 48 ώρες, με τις εφημερίες. Υπέρβασή του προϋποθέτει την γραπτή συναίνεση των ιατρών, χωρίς καμία συνέπεια για τους ίδιους, εάν δεν δοθεί. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στον ιατρό και μόνο σε αυτόν. Έπαυσε να την έχει μετά την 01.10.2023. Κι’ αν ακόμα την είχε μόνον εάν και εφόσον συναίνεσε γραπτώς νομιμοποιείται η υπέρβασή του. Χωρίς τη συναίνεση του ουδείς νομιμοποιείται να επιβάλλει στον ιατρό να υπερβεί το 48ωρο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας.


γ. Η συμμετοχή όλων των ιατρών στο πρόγραμμα εφημεριών είναι υποχρεωτική, λογίζεται, δε, ως απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (του πρωινού). Μπορεί αυτή (η εφημερία) να είναι ενεργής, ετοιμότητας ή μικτή.


δ. Εφημερεύουν όλα τα τμήματα ή κλινικές των νοσοκομείων – εφημερεύουν καθημερινά με βάση τα μηνιαία προγράμματα. Εφημερεύουν, δηλαδή, μετά τη λήξη του πρωινού ωραρίου, τις καθημερινές.


ε. Διακρίνονται οι εφημερίες σε καθημερινές, (από τη λήξη του πρωινού ωραρίου μέχρι ώρα 22:00), καθημερινές νυχτερινές (από ώρα 22:00 έως και 06:00), καθημερινές νυχτερινές προς αργία, Σαββάτου, Σαββάτου νυχτερινές, Κυριακής ή αργίας, Κυριακής ή αργίας νυχτερινές.


στ. Η συνεχής εργασία είναι μέχρι 12 ώρες, με παρουσία στο νοσοκομείο. Σε αυτές (τις 12 ώρες) περιλαμβάνονται: i) οι 7 ώρες του πρωινού ωραρίου και οι 5 ώρες ενεργούς εφημερίας, ii) οι 12 ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθημερινές κατά τις νυχτερινές ώρες, iii) οι 12 ώρες συνεχούς απασχόλησης το Σάββατο, Κυριακή ή αργία με παρουσία στο χώρο εργασίας.


ζ. Η 12ωρη συνεχής ημερήσια ανάπαυση είναι υποχρεωτική, το ίδιο και η 48ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση.


η. Είναι επιτρεπτή η παρέκκλιση από τα πιο πάνω. Όμως, αν μειώνεται ο χρόνος της συνεχούς 12ωρης ημερήσιας ανάπαυσης, παρέχεται αμέσως ισοδύναμη ημερήσια αντισταθμιστική ανάπαυση έως 12 ώρες. Το ίδιο και με την εβδομαδιαία48ωρη ανάπαυση, μόνο που η αντισταθμιστική καθημερινή ημέρα ανάπαυσης δίδεται εντός των 2 επόμενων εβδομάδων και όχι την επομένη, για κάθε ενεργό εφημερία Σαββάτου ή Κυριακής ή αργίας.


3. Εκείνο που γνωρίζουμε και γνωρίζετε είναι ότι κανένας ιατρός δε συναίνεσε γραπτώς στην υπέρβαση του 48ώρου και μάλιστα ταξιδεύοντας σε άλλους νομούς. Επομένως, γνωστοποιείστε στον κ. Διοικητή της 6ης ΥΠε να μην επιχειρήσει να εκδώσει απόφαση ή έγγραφο με εντέλλεσθε και αποδέκτες ιατρούς, αφού αυτοί, εκτελώντας το υποχρεωτικό πρωινό ωράριό τους, συμπληρώνουν 35 ώρες εργασία από Δευτέρα έως Παρασκευή και απομένουν 13 ώρες εφημερίας για να συμπληρωθούν οι συνολικές 48 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Και το φιλότιμο έχει τα όριά του και η εκμετάλλευσή του. Η υπέρβασή του βλάπτει πολλαπλά. Ναι, πράγματι, το Νοσοκομείο μας λειτουργεί μόνον επειδή οι ιατροί του παραβλέπουν το δικαίωμά τους να εργάζονται 48 ώρες συνολικά την εβδομάδα. Θα αναγκαστούν με τα εντέλλεσθε των μετακινήσεων να τηρήσουν το δικαίωμά τους να μην βλάπτουν την υγεία τους τα εξαντλητικά ωράρια.


留言


bottom of page