ΕΔΕ σε εργαζόμενο καθ' υπόδειξη των εργολάβων καθαριότητας!