Δραματικές επιπτώσεις από την υποστελέχωση και την πολιτική της εμπορευματοποίησης