Διεύρυνση των ομάδων υψηλού κινδύνου και επέκταση της ειδικής άδειας